Zapytania ofertowe

Mobile Football Marek Siatrak
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. "Prace badawcze w celu opracowania algorytmów analizy danych zbieranych z czujników umożliwiających wskazanie błędów popełnionych przez zawodnika piłkarskiego podczas treningu w celu wdrożenia innowacyjnej usługi opracowania efektywnego planu treningowego"
Celem projektu jest przeprowadzenie badań polegających na opracowaniu algorytmów analizy danych zbieranych z czujników zainstalowanych w urządzeniu Fitlight Trainer takich jak: czas reakcji, prędkość, orientacja przestrzenna, widzenie peryferyjne.
Dofinansowanie projektu z UE: 99 051,18 PLNWYNIKI POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku (Zapytanie ofertowe nr DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19).
Zamawiający Mobile Football Marek Siatrak niniejszym informuje, iż w wyniki Rozeznania Rynku została wybrana Oferta Spółki Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
Spółka Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
W załączeniu w Galerii, Protokół z przeprowadzonego postępowania.

Staniszów, dnia 15 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19

w związku z realizacją projektu nr DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19
pn.: "Prace badawcze w celu opracowania algorytmów analizy danych zbieranych z czujników umożliwiających wskazanie błędów popełnionych przez zawodnika piłkarskiego podczas treningu w celu wdrożenia innowacyjnej usługi opracowania efektywnego planu treningowego"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - "Bon na innowację"

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Mobile Football Marek Siatrak
ul. Słoneczna 13/2, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 791860817
e-mail: kontakt@mobilefootball.pl
www.: https://mobilefootball.pl

Osoba do kontaktu:
Marek Siatrak
tel.: +48 791860817
e-mail: kontakt@mobilefootball.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w drodze przeprowadzenia rozeznania rynku (zgodnie z regulaminem projektu).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: usługi
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73100000-3
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej mającej na celu przeprowadzenie badań polegających na opracowaniu algorytmów analizy danych zbieranych z czujników zainstalowanych w urządzeniu Fitlight Trainer takich jak: czas reakcji, prędkość, orientacja przestrzenna, widzenie peryferyjne. Analizowane dane, będą dotyczyły opisu ruchu. Algorytm ma weryfikować zebrane informacje z przygotowanym wzorcem ruchu, będzie pozwalał wskazać na anomalie, odstępstwa. Analiza danych będzie miała na celu wskazanie błędów popełnianych przez zawodnika podczas treningu oraz opracowanie odpowiedniego planu treningowego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia,
do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający wyklucza składania ofert częściowych.
Zamawiający wyklucza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: zgodny z ofertą, ale nie dłużej niż do 30.09.2019 r. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);
którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe,
przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
Oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia"
Aktualny, nie starszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
Posiadanie statusu jednostki naukowej w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r,
i wypełnienie oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu statusu jednostki naukowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia".
Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego "Formularz oferty".
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie
w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik
(osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii (przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach);
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
Oświadczenie o posiadaniu statusu jednostki naukowej stanowiące Załącznik nr 3.
Aktualny, nie starszy niż 3 miesiące odpis z właściwego rejestru.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście
lub drogą pocztową, na adres: ul. Słoneczna 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub przesłać e-mailem na adres e-mail: kontakt@mobilefootball.pl
Termin nadsyłania ofert upływa dnia 22.07.2019 r.
W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19".
W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać "Zapytanie ofertowe nr DAWG-RPO-4/1.2.1/0010/19", a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty lub dokumentu podpisanego cyfrowo podpisem kwalifikowanym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w formacie podpisu umieszczonego w załączonym pliku.
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany
w pkt. 1 powyżej.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert.

9. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu określone
w punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
LP. KRYTERIUM OCENY OFERT WAGA PUNKTOWA OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
1. Całkowita cena brutto 70 W kryterium "Całkowita cena brutto" Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Całkowita cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (całkowita cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(całkowita cena brutto badanej oferty) x 70
Oferta może otrzymać w kryterium "Całkowita cena brutto" maksymalnie 70 punktów.
2. Okres gwarancji 30 W kryterium "Okres gwarancji" Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty według poniższej reguły:
do 6 miesięcy - 5 pkt.
od 7 do 12 miesięcy - 10 pkt.
od 13 do 18 miesięcy - 14 pkt.
od 19 do 24 miesięcy - 18 pkt.
od 25 do 30 miesięcy - 22 pkt.
od 31 do 36 miesięcy - 26 pkt.
od 37 miesięcy - 30 pkt.

Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska najwyższą liczbę punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną,
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty,
ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty / uzupełnienia / wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin
oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień/wyjaśnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania,
w trybie opisanym w pkt. 7 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny ryczałtowej brutto zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania pod adresem www.mobilefootball.pl (zakładka “Zapytania ofertowe") nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty / uzupełnienia / wyjaśnienia otrzymanych ofert termin 5 dni roboczych liczony będzie od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dosłanie korekt / uzupełnień / wyjaśnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą;
w wyniku zmiany warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

10. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści treść wyjaśnień pod adresem www.mobilefootball.pl
(zakładka “Zapytania ofertowe"). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego lub przesyłać e-mailem na kontakt@mobilefootball.pl Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie umieszczona pod adresem www.mobilefootball.pl (zakładka “Zapytania ofertowe ").
W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt. 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

11. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY
Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy określając miejsce i termin jej zawarcia.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z zawieraną umową.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym
lub uchyla się od jej podpisania, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

12. KLUCZOWE ZAPISY UMOWY Z WYKONAWCĄ
Płatności za realizację przedmiotu umowy będą następować na podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od wystawienia faktury.
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w złotówkach (PLN).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać raport, który musi zawierać co najmniej termin wykonania usługi / usług, zakres zrealizowanych działań i osiągniętych wyników, potwierdzenie, że realizacja usługi / usług przyczyniła się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej w działalności Zamawiającego na poziomie zadeklarowanym we wniosku o przyznanie grantu, uzasadnienie innowacyjności oraz określenie jej skali, nazwę jednostki naukowej oraz potwierdzenie, że spełnia ona wymogi, o których mowa w §2 ust. 7 regulaminu (Wykonawcą jest jednostka naukowa w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.), a także wskazanie osoby / osób, które zgodnie z ofertą wykonały usługę / usługi
i sporządziły raport.
Odbiór projektu nastąpi w formie podpisywanego przez obie Strony protokołu odbioru. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru będzie podstawą wystawienia faktury. Protokół z zastrzeżeniami nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, chyba że będą to zastrzeżenia w sekcji Uwagi końcowe nie wstrzymujące odbioru wykonanych prac.
Z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi (następuje skutek rozporządzający) na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Przedmiotu Umowy (do całości jak też poszczególnych jego fragmentów/części) oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych.
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia podany w ofercie, powstały z winy Wykonawcy.

13. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nie przekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań / narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań / narzędzi groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom
w następujących przypadkach:
Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie/zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
Rezygnacji z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych usług.
Inne zmiany:
W zakresie kolejności i terminów realizowanych usług, pod warunkiem,
iż nie wpłynie to na termin końcowy określony przez Zamawiającego w ofercie;
W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem,
że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Warunki zmian:
Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych, inne czynniki mające wpływ na realizację projektu;
Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia"
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego "Formularz oferty".
Załącznik nr 3 - Oświadczanie o posiadaniu statusu jednostki naukowej
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Galeria